ชุมพร – ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ชมคลิป)

ชุมพร – ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=U7kXzW9o4lc[/embedyt]

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น . นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชุมพร ที่โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูติค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกับ จังหวัดชุมพร จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชุมพร

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำการเมือง และกระตุ้นเติมให้สังคมในทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่น และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”


นายคมสันต์ จันทร์รอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN)มีมติเห็นชอบให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน อันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระดับภายในประเทศและในระดับสากล เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยประเทศไทยหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) มีสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระ ที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญยิ่ง ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่จากทุกภาคส่วน ในการที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts