ฉะเชิงเทรา​-รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา​-รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

 

วันนี้(13 ธ.ค.62)ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 500 คน


โอกาสนี้ นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) รับฟังข้อมูลจากจังหวัดและส่วนราชการในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดที่นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ

และการนำโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น 2) รับฟังปัญหา/ข้อร้องเรียน และความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มรับฟังปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเด็นด้านการเกษตร กลุ่มที่ 2 ประเด็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และกลุ่มที่ 3 ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังคณะกรรมการฯ จะนำมารวบรวมและแยกแยะเพื่อนำเสนอไปยังส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่อไปตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา


จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภาออกเดินทางลงพื้นที่พบประชาชน 2 จุด โดยแบ่งเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะที่ 1 ลงพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการการค้าในตลาดบ่อบัว และคณะที่ 2 ลงพื้นที่น้ำกัดเซาะชายฝั่ง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Related posts