จ.นครนายก : คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระดับหนตะวันออก

จ.นครนายก : คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระดับหนตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่การพัฒนาจิตใจและปัญญา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม

22 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนตะวันออก พระเทพวรมุนี รองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการหนตะวันออก ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหนตะวันออก ประจำปี 2565 ของวัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก ถวายการต้อนรับ พระมหาสนั่น โชติวโร เจ้าคณะตำบลศรีจุฬา กล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดศรีจุฬา โดยมี นายอุดมเขต ราษฏร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

นายอำเภอเมือง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต. ชุมชน เข้าร่วมการประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการฯ การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดศรีจุฬา ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์วัดศรีจุฬา และได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ได้ดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยการนำหลัก 5 ส. และหลักสัปปายะ 7 ลงสู่บริบทของวัดและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่การพัฒนาจิตใจและปัญญา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญให้ ”วัดสวยด้วยความสุข” และ “การสร้างวัดในใจคน” วัดศรีจุฬาจึงได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ตามพันธกิจของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา


จากผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดศรีจุฬา อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และอาศัยพลัง”บวร”เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดนครนายก ส่งผลให้ในปี 2565 วัดศรีจุฬา ผ่านการประเมินโครงการฯ ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก ภาค 12 ตามประกาศของประธานฝ่ายสาธารณูปการ มหาเถรสมาคม เป็นวัดต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด และดีเด่นระดับภาค และอยู่ระหว่างการเข้ารับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลระดับหนตะวันออก ประจำปี 2565 ในวันนี้พร้อมรับคำชี้แนะของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม อันจะนำไปสู่ความวัฒนาสถาวรของชาติ และสถาบันพระพุทธศาสนาต่อไป


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts