สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกอบรมผู้ใช้ปั้นจั่น ยกระดับแรงงานโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้ปั้นจั่น แก่หัวหน้าและพนักงานในสถานประกอบการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นมืออาชีพ

 

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม สาขาผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (Overhead Crane, Gantry Crane and Another Stationary Crane Operator) ให้แก่หัวหน้างานและพนักงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย จำนวน 20 คน ณ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาการฝึกระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2562 รวมจำนวน 30 ชั่วโมง

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นมืออาชีพ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร บุคลากร อาคารสถานที่ ตลอดจนวัสดุการฝึกอบรมระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติและบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงราย

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand ของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมทั้งพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการยกระดับมาตรฐานการทำงาน การพัฒนาศักยภาพการทำงานให้กับหัวหน้างานและแรงงาน ตลอดจนช่วยยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของหัวหน้างานและพนักงาน โดยใช้ความรู้และทักษะในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การผลิตและการบริการให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

Related posts