จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม เดินวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ (ชมคลิป)

จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม เดินวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=H5m95kbqkOE[/embedyt]

 

ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา(สวนตำหนักน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทถวายพ่อของแผ่นดิน เดินวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานถึงกิจกรรมในครั้งนี้


สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจาก กระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดดำเนินโครงการทุกจังหวัดในห้วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๕๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมติของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วน


จังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและเห็นชอบให้นำรายได้จากค่าสมัครของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มาจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน ให้มีโอกาสรับการศึกษาและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรุ มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัว (พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ริ-บอ-ดี-ศรี-สินมะหา-วะชิ-รา-ลง-กอน-พระ-วะชิระเกล้า-เจ้า-อยู่-หัว)เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี


กิจกรรมครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม ๓ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวิชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ- เมน-กะระ-รา-มาริ-บอ-ดีศรีสินมะหาวะชิ-รา-ลง-กอน-พระวะ-ซิ-ระเกล้า-เจ้า-อยู่-หัว) พิธีมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน ให้มีโอกาสรับการศึกษา และกิจกรรมแข่งขันเดิน -วิ่ง FUN RUN ๕ กิโลเมตร และ MINMARATHON ๑๐.๕ กิโลเมตร


โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สั่งกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีจำนวน ๒,๒๑๒ คน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๘๙ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๘๑ คน รวมเงินค่าสมัครลงทะเบียนสมทบเข้ากองทุนการศึกษา บรม
ราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าๆ จำนวน ๑,๐๔๓,๓๐๐ บาท


สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ชลนิวส์ ทีวี online รายงาน

Related posts