ชลบุรี กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2564 (มีคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี พระเทพสุธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ของจังหวัดชลบุรี โดยมีนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมถึงพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมถึงส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 อีกทั้งยังส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน โดยภายในงานประกอบด้วย


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ การแสดงนิทรรศการความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา ลด ละเลิก อบายมุข เพื่อนำความสุข ความเจริญ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา และในโอกาสต่อๆ ไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts