สระแก้ว-นายกเล็กคลองหาดแถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพในพื้นที่

สระแก้ว-นายกเล็กคลองหาดแถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพในพื้นที่

 


*****วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ชุมพร ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ข้าราชการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เพื่อรับฟัง นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด แถลงนโยบายก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ต่อสภาเทศบาลตำบลคลองหาดและข้อราชการอื่นๆ ที่จำเป็นและเร่งด่วนที่จะขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด


*****นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด กล่าวว่า รับตำแหน่งหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 ไปแล้วนั้น ตามความในมาตรา 48 ทศแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ. ศ. 2562 ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลคลองหาดโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลคลองหาดต่อสภาเทศบาลตำบลคลองหาดอันทรงเกียรติ

เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดทุกท่านได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานของดิฉันในช่วงเวลาระยะ 4 ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นระยะเวลาที่ต้องบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้ให้ไปกับพี่น้องประชาชนตำบลคลองหาด พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดเพื่อบริหารงานตามเจตนารมณ์ของประชาชนตำบลคลองหาด ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความสุจริตโปร่งใส หลักความถูกต้องดีงามคุ้มค่า หลักนิติธรรมเน้นความเสมอภาคหลักคุณธรรมและประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการความคิดร่วมทำมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักเมตตาธรรมและไมตรีจิตจะบริหารงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดให้มีให้มีเสถียรภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานไว้ 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 2. นโยบายด้านการสาธารณสุขและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรม 4. นโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง 5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม 6. นโยบายด้านการเมืองการปกครองการบริการประชาชน จากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดได้ชี้แจงนโยบายของแต่ละด้านต่อไป


*****นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีคลองหาด ออกมาเน้นย่ำกรณีที่โชเซียลกล่าวหาว่ารู้เห็นการตั้งโต๊ะเก็บเงินแรงงานนั้นขอปฏิเสธดิฉันไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่อย่างใดต่อจากนี้ไปดิฉันก็จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ต่อเพื่อนำเรื่องจริงมาเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป

***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts