จ.นครนายก : อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง” 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 และโครงการอำเภอสร้างสุข (มีคลิป)

จ.นครนายก : อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง” 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 และโครงการอำเภอสร้างสุข

 

23 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครายก นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง” 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 และโครงการอำเภอสร้างสุข ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พร้อม เข้ารับฟังบรรยายสรุปบทบาทของฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในพื้นที่ โดยนางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนาได้บรรยายสรุปหัวข้อสำคัญในการพัฒนาบริหารจัดการงาน คือ

บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) อำเภอบ้านนา “อำเภอ..วิถีใหม่” ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการให้บริการ จากสำนักนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และท่านได้มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนดูแลประชาชน บรรลุเป้าหมายในการทำหน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น
ในการนี้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี ปลัดจังหวัดนครนายก นายอำเภอทุกท่าน และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านนา ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts