ร.ร.วัดบ้านนา จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง

ร.ร.วัดบ้านนา จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง

วันที่ 1 ก.ค. 25654 ที่บริเวณลานธรรมนำทางสู่ความดี โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง พร้อมด้วย นายอัครเดช แสงอ่อน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง และนางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดสาขาวัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และวัดสาขา จำนวน 15 รูป รวมถึง พระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา เพื่อจัดค่ายปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้เนื่องด้วยโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2558 มีนโยบายการบริหารและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยพัฒนาครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้ดำเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดบ้านนา โดยมีเป้าหมายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งได้นำหลักสูตรของศูนย์อบรมวิปัสสนาธุระวัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) และแนวนโยบายการพัฒนากิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียนวัดบ้านนา มาดำเนินการจัดอบรมค่ายปฏิบัติธรรม โดยออกเป็น 3 ฐาน คือ ฐานศีล, ฐานสมาธิ, ฐานปัญญา

จารุ สุขศรี อ.ศรีราขา 088-9499879

Related posts