นครนายก : เทคนิคนครนายก กวาดรางวัลระดับภาค นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก…กวาดรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค

นครนายก : เทคนิคนครนายก กวาดรางวัลระดับภาค นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก…กวาดรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค

 

เยาวชนอาชีวศึกษา เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพ และพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ มีทักษะด้านอาชีพควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะความเป็นผู้นำ ​

 


​วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา นำทีมโดยนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้เล่าให้ฟังว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันฯ มาได้หลายรายการ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) นายภควัต อาญาเมือง และนายสราวุฒิ ทองอร่าม ทักษะออกแบบวงจร นายศราวุธ เขียวศิริ นายโอฬาร บุญเจริญ และนายกฤษณะ ทองหนู ทักษะงานคอนกรีต นายปองพล สิงหา นายภัทรธร บัวจร และนายจิรภัทร สุคนธี ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง นายพีระภัทร อ่อนจันทร์ นายจิรวัฒน์ แซ่เฮง และนายธีรภัทร์ ประดิษฐเจริญ และทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นางสาวพรทิพย์ เลี่ยมศรี นางสาวอัมพิกา ชาวกัณหา นางสาวพัสตราภรณ์ โพนกำหล และนางสาวจิราภร คงกระพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทักษะงานวัดละเอียด นายกฤษณา ไหมทอง นายประภพ ทองขาว นายศุภโชค พูลสวัสดิ์ และนางสาวณัฐธิตา สวัสดี ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ นายวรเดช เจริญสุข ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม นายวิชัย มูลผดุง และนายจันทพงศ์ ศรีทอง ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” นางสาวสิพาขวัญ พิพัฒน์เอก นางสาวเพ็ญพิชชา จูโต นางสาว ปภาดา มณีน่วม และนางสาวกรรณิการ์ มาหา และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ นางสาวสุพรรณษา พูลศิลป์ นางสาววันเพ็ญ ท้วมลี้ นางสาวมาลัยรัก พวงดอกไม้ นางสาวทิตยา บุญทน และนางสาวจิรัฐภาภรณ์ อาษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน นายขนิต ตองติดรัมย์ นายธนากร นาดง และนายนฤนาจ มิ่งมิตร และทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง นางสาวญาณิศา บุตรจินดา นายนัฐพร นวมนิ่ม และนางสาวประภาพร เติมสุข เป็นตัวแทนระดับภาค ไปเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับชาติ


​นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลอื่น ๆ อีก 25 รายการ ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม นายสุทธิศักดิ์ อู่เล็ก และทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต นางสาวอิศริยาณีย์ นพป้อง รองชนะเลิศอันดับ 5 ทักษะงานฝึกฝีมือ นายธีรภัทร หอมชิต รองชนะเลิศอันดับ 6 ทักษะมาตรวิทยามิติ นายวรวุฒิ สุขจิตร นายเขมรินทร์ จันทร์วิชัย และนายภุชงค์ ป้องเรือง ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ นายกิตติรัช ศิริทรัพย์ นายปฏิพันธ์ เสียงสังข์ และนายธนายุทธ์ ศรพรหมฉาย ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ นายขวัญยังวงษ์ และนายพชรพล โป๊ะสุวรรณ ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ นางสาวสุภาพร หาพล และทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ นางสาววันนิสา ขวัญสุข รองชนะเลิศอันดับ 8 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW นายวริทธิ์ธร ทองโสภา นางสาวปาลิตา นิราศภัย และนายอภินันท์ แก้วหล้า ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

นายสรณ์ วาจิตรดล และนายทรงอำนาจ กระจ่างแสง ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW นายเจริญชัย จั่นเพ็ชร นายกิตติทัต อิทธิชัยยา และนายธวัชชัย ศรีวิจารย์ และทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบลคอนโทรลเลอร์ PLC นายปิยพล ทศมาศ นายธนกฤต ดอกรักษ์ และนายสิทธิชัย ธนชิตปัญญาวัฒน์ รองชนะเลิศอันดับ 9 ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” นางสาวปิยมาภรณ์ จันทิภานุวัฒน์ นางสาวยุวดี ภูผาลี นางสาวพรพิมล เสือหล้า และนางสาวสุพรรณวิภา จันทร์แจ้ง รองชนะเลิศอันดับ 10 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี นายชัยวัฒน์ เบ้าทอง และนางสาวอภัสรา เจริญสุข รองชนะเลิศอันดับ 11 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี นางสาวชฎาภรณ์ ยันนาคี และนางสาวปรัชญา อาจบ้านสร้าง ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน นายธรรมรัตน์ ฉิมพะวงษ์ นายธีรดนย์ ราชบัณดิษฐ์ และนายภัทรศักดิ์ เกตุแย้ม ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

นางสาวจาระวี แตงอ่อน และนางสาวนวรัตน์ สัมสมศักดิ์ และทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic นายธวัชชัย ห่อคำ และนางสาวกมลลักษณ์ เนื่องอุบล รองชนะเลิศอันดับ 12 ทักษะงานจักรยานยนต์ นายวัชรากร รักษาดี นายรตินันท์ ทองโส และ นายศุภชัย กลิ่นยา และทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล นายณรงค์ฤทธิ์ โคมลออ นายปราโมทย์ นิลรัตน์ และนายธีระศักดิ์ โพธส และรางวัลชมเชย ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ นายอินทนนท์ ขวัญกิจอุษา ทักษะการวาดภาพ (Drawing) นายรักครินทร์ บุญระกา และนายกฤษณา พรหมประเสริฐ ทักษะจิตรกรรมไทย นายสุริยะ บุญมี ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง นางสาวพัชรีพร นาคนาคา และทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ นายจักรกฤษณ์ พิพิทรอด
สุดท้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่ม และเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักเรียน นักศึกษา สามารถนำทักษะความรู้ หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมเหล่านั้น ไปพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิด การปฏิบัติตน การแก้ปัญหางานอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ และมีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป
“อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”

#ภาพ/ข่าว นพพร ชูทรัพย์ จ.นครนายก รายงาน”

Related posts