จุรินทร์ เปิดงานมหกรรมที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ “20 ปี พอช.พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมมอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบาแหลมสักกว่า 16 ล้านบาท (ชมคลิป)

จุรินทร์ เปิดงานมหกรรมที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ “20 ปี พอช.พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมมอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบาแหลมสักกว่า 16 ล้านบาท

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BLgZpBFeocc[/embedyt]

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ 20 ปี พอช.พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ชุมชนทับตะวัน เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางอาภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้แทนกระบวนการองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยภาคใต้ นายสาคร เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับ

โดยรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้พบปะประชาชนที่มารอต้อนรับ ชมนิทรรศการและความคืบหน้าการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยของ พอช. โดยนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้มอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ให้กับตัวแทนชุมชน 16.06 ล้านบาท มอบบ้านมั่นคงที่ปรับปรังแล้วเสร็จ 217 หลัง มอบบ้านพอเพียงชนบทภาคใต้ 2,203 ครัวเรือน งบประมาณ 41.8 ล้านบาท และมอบโล่ ให้กับหน่วยงานและองค์กร จำนวน 17 หน่วยงาน


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการแก้ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในที่ดินป่าชายเลนที่ทำควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลมีความยั่งยืนโดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการได้รับ ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายบัญญัติเป็นสำคัญควบคู่กับการอนุรักษ์ดูแลรักษาคุ้มครองที่ดินทรัพยากรไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายรวมถึงฟื้นฟูบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลเพื่อให้สามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการประมงการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพอีกทั้งยังเป็นการพัฒนากลไกฐานข้อมูลและแผนการจัดพื้นที่ชายฝั่งอย่างเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง


รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม วันที่อยู่อาศัยโลก และรัฐบาลได้กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สถาบันองค์กรชุมชน เป็นหนึ่งในหน่วยงานขับเคลื่อนที่อยู่อาศัย 1.05 ครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3 ชุมชนผู้แทนกระบวนการองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยภาคใต้ กล่าวว่า รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ปี 2546-2562 จำนวน 1,329.79 ล้านบาท ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงภาคใต้ 26,590 ครัวเรือน

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่าเทศบาลตำบลแหลมสัก มี 3 ชุมชนมีผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 427 ครัวเรือนได้รับงบประมาณปี 2561 ดำเนินการ 390 ครัวเรือน งบประมาณ 16.06 ล้านบาท และเป็นพื้นที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน ยาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจ จึงได้ขับเคลื่อนงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน จ.กระบี่ด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจและทุนชุมชน
ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีเปิดชุมชน 3 วันเสร็จ 7 วันอยู่บ้านโดยชุมชนทุกคนร่วมกันสร้างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ทำพิธีมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสเป็นบ้านของนางมาเฟี้ย หมันกุล ด้วย

 

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts